Thursday, May 12, 2011

જીવનની બારાક્ષરી.

– કહે છે કલેશ ન કરો.
– કહે છે ખરાબ ન કરો.
– કહે છે ગર્વ ન કરો.
– કહે છે ઘમંડ ન કરો.
– કહે છે ચિંતા ન કરો.
– કહે છે છળથી દૂર રહો.
– કહે છે જવાબદારી નિભાવો. 

– કહે છે ઝઘડો ન કરો.
– કહે છે ટીકા ન કરો.
– કહે છે ઠગાઇ ન કરો.
– કહે છે કયારેય ડરપોક ન બનો.

– કહે છે કયારેય ‘ઢ’ ન બનો. 
– કહે છે બીજાને તુચ્છકારો નહીં. 
– કહે છે થાકો નહીં.
– કહે છે દીલાવર બનો.
– કહે છે ધમાલ ન કરો.
– કહે છે નમ્ર બનો.
– કહે છે પ્રેમાળ બનો.
– કહે છે ફુલાઇ ન જાઓ.
– કહે છે બગાડ ન કરો.
– કહે છે ભારરૂપ ન બનો.
– કહે છે મધૂર બનો.
– કહે છે યશસ્વી બનો.
– કહે છે રાગ ન કરો.
– કહે છે લોભી ન બનો.
– કહે છે વેર ન રાખો.
– કહે છે કોઇને શત્રુ ન માનો. 

– કહે છે હંમેશા સાચુ બોલો. 
– કહે છે હંમેશા ષટ્કાયના જીવની રક્ષા કરો. 
– કહે છે હંમેશા હસતા રહો. 
ક્ષ – કહે છે ક્ષમા આપતા શીખો. 
જ્ઞ – કહે છે જ્ઞાની બનો

0 ટિપ્પણી(ઓ):

Post a Comment